Reial decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene en la producció primària agrícola.

Aquest Reial Decret té per objecte regular les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d'higiene dels productes alimentaris en la producció primària agrícola, i per tant, s’aplica a totes les explotacions agràries que produeixin aliments per a les persones o per als animals, amb excepció d’aquelles explotacions que destinin íntegrament les seves produccions al consum domèstic privat.

Té com objectius:

  • La creació i regulació del Registre general de la producció agrícola (REGEPA), en què s’inscriuran totes les explotacions agrícoles.
  • La implementació dels programes de control oficial de la higiene en la producció primària.

Es va modificar amb el Reial Decret 578/2017, de 12 de juny, pel qual es modifiquen el Reial Decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions d'aplicació de la normativa comunitària en matèria d'higiene en la producció primària agrícola , el Reial Decret 379/2014, de 30 de maig, pel qual es regulen les condicions d'aplicació de la normativa comunitària en matèria d'autorització d'establiments, higiene i traçabilitat, en el sector dels brots i de les llavors destinades a la producció de brots, i el Reial Decret 280/1994, de 18 de febrer, pel qual s'estableix els límits màxims de residus de plaguicides i el seu control en determinats productes d'origen vegetal.

Data d'actualització:  28.06.2017