• Imprimeix

Vigilància i control oficial

El control oficial és tota forma de control ―com, per exemple, la inspecció i la presa de mostres per a anàlisi― que efectuï l’autoritat competent per verificar el compliment de les reglamentacions vigents. S’inclou en aquest concepte l’aplicació de les mesures necessàries per a la correcció de les disconformitats trobades. El control oficial té una relació molt directa amb la vigilància, que és la recollida, l’anàlisi i la interpretació sistemàtica de dades. La vigilància es nodreix de dades de control oficial, resultats d’inspeccions i analítiques, així com d’altres fonts com les dades epidemiològiques, i permet una anàlisi orientada a la revisió de les decisions de gestió i d’avaluació del risc.