• Imprimeix

Vigilància i control a la fase primària

L’experiència adquirida en les darreres dècades ha posat en evidència que molts problemes de seguretat alimentària només es poden abordar de manera eficaç amb mesures aplicades a les primeres etapes de la cadena alimentària; és a dir, a l’activitat agrícola, ramadera i pesquera. A Catalunya, les principals activitats de vigilància i control oficial en la fase primària de la cadena alimentària són les que es descriuen breument a continuació.

  • Autorització, registre i ordenació d’activitats. Aquestes mesures estan orientades a constituir les bases de dades necessàries amb informació sobre les explotacions existents per tal de facilitar el disseny i la implementació de tot tipus de programes de vigilància i control o d’informació i sensibilització. A més, moltes vegades s’associen a procediments de comprovació del compliment de les condicions de seguretat alimentària establertes reglamentàriament, i constitueixen així part del sistema de control oficial.
  • Vigilància i control de l’aplicació de bones pràctiques agràries, especialment en la fertilització, la sanitat vegetal, la utilització de productes fitosanitaris i les tècniques alternatives no químiques, que contribueixen a la reducció de la contaminació del medi i dels productes de la cadena alimentària.
  • Vigilància i control de la sanitat animal i de les mesures de bioseguretat ramadera, que s’orienten a la vigilància i la reducció de la prevalença d’agents capaços de causar una malaltia en animals i persones, així com a la reducció de l’ús de medicaments veterinaris entre els quals destaquen els promotors il·legals del creixement i els antimicrobians.
  • Vigilància i control de bones pràctiques en producció i alimentació animal, així com en la utilització de productes zoosanitaris, que contribueixen a minimitzar la incorporació de perills químics i biològics en els animals productors d’aliments i en els seus productes.
  • Vigilància i control de les aigües de producció i dels productes pesquers i aqüícoles per tal de garantir-ne la seguretat.
Data d'actualització:  22.06.2017