• Imprimeix

Vigilància i control al medi ambient

El medi ambient és una possible font de perills per als productes de la cadena alimentària. Contaminants orgànics persistents com ara les dioxines, els metalls pesants o molts microorganismes poden estar presents a l’aire, la terra, l’aigua o la fauna salvatge i contaminar animals i plantes destinats a la producció d’aliments.

El risc mediambiental pot afectar totes les fases de la cadena alimentària, però és especialment significatiu en les activitats de la fase primària per la seva forta dependència i relació amb el medi.

La gestió d’aquest tipus de problemes és difícil, ja que la major part de contaminants persistents que es troben a l’ambient són el resultat d’emissions produïdes durant dècades d’activitat humana sense suficient control, coneixement i/o sentit de la sostenibilitat, o bé hi intervenen factors geològics, climàtics o biològics sobre els quals és difícil incidir. D’altra banda, moltes emissions tenen un efecte global, de manera que són necessàries actuacions coordinades i simultànies arreu del món per reduir-ne l’emissió i la immissió.

A escala local o regional, el control per minimitzar les emissions al medi és la primera de les mesures que cal implementar. A Catalunya, aquestes mesures  es complementen amb la vigilància dels nivells de contaminants en mostres d’aire, aigua i sòl per tal de conèixer quins són els nivells en cada moment i poder determinar prioritats d’acció i la necessitat d’aplicar mesures addicionals de gestió.

Els perills biològics poden estar presents en el medi en les espècies salvatges i constituir així un reservori des del qual l’agent pot infectar les espècies domèstiques productores d’aliments i, fins i tot, les persones en el cas dels agents zoonòtics. Així doncs, el departament competent en ramaderia realitza la vigilància i el control de perills biològics en les espècies salvatges  ja que cal tenir en compte aquest àmbit dins d’una concepció global del que significa la seguretat alimentària.

També cal fer referència als riscos de contaminació de les aigües utilitzades o vinculades a la producció primària, com poden ser les aigües de reg o les de producció aqüícola i pesquera, que també constitueixen una font potencial de contaminació per virus, bacteris i paràsits dels productes de la cadena alimentària.

Hi ha una interrelació important entre la cadena alimentària i el medi ambient i cal gestionar-la correctament. Des del departament competent en matèria de medi ambient, així com des de les agències especialitzades, com són l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Agència de Residus de Catalunya, es porten a terme accions en aquesta línia. Així, es desenvolupen activitats de control i d’inspecció basades en la comprovació del compliment de condicions de les autoritzacions d’activitats de repercussió mediambiental elevada. També es porta a terme una vigilància dels nivells de qualitat ambiental o prevalença de contaminants en el medi.

Data d'actualització:  22.06.2017