• Imprimeix

Normativa

Principal normativa en matèria de seguretat alimentària:

Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris (DOCE L 139, 30/04/2004 i correcció d’errades DOCE L 226, 25/06/2004).

Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats (BOE núm.11 de 12/01/2001).

Reial Decret 1420/2006, d’1 de desembre, sobre prevenció de la parasitosi per anisakis en productes de la pesca subministrats per establiments que serveixen menjars als consumidors finals o a col·lectivitats (BOE núm. 302 de 19/12/2006).

Reial Decret 1254/1991, de 2 d’agost, pel qual es dicten les normes per a la preparació i conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i d’altres productes de consum immediat en els que figuri l’ou com a ingredient (BOE núm. 185 de 03/08/1991).

Ordre del 9 de febrer de 1987, sobre normes específiques per a la preparació i la conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i d’altres aliments amb ovoproductes (DOGC núm. 804 de 16/02/1987).

Quant a al·lèrgies i intoleràncies alimentàries:

Reial decret 126/2015, de 27 de febrer, pel qual s’aprova la norma general relativa a la informació alimentària dels aliments que es presentin sense envasar per a la venda al consumidor final i a les col·lectivitats, dels envasats en els llocs de venda a petició del comprador, i dels envasats pels titulars del comerç al detall.

Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor

Comunicació de la Comissió, de 13 de juliol de 2017,  relativa a la informació alimentària facilitada sobre les substàncies o productes que causen al·lèrgies o intoleràncies

Data d'actualització:  16.04.2018