• Imprimeix

Avaluació

Addició de vitamines i minerals

Les vitamines i les substàncies minerals que es poden afegir als aliments s’autoritzen després d’una avaluació positiva, per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), sobre la seguretat i la biodisponibilitat de la substància individual.

Encara no s’ha establert legalment els nivells màxims de vitamines i minerals que es poden afegir als aliments.

A fi de protegir la salut dels consumidors, l’EFSA ha establert uns límits màxims per a algunes vitamines i minerals que són nivells d'ingesta per sota dels quals es considera segur el consum del nutrient corresponent. Aquests nivells es refereixen a la ingesta diària de cada nutrient tenint en compte totes les fonts de la dieta.

Nivells màxims d'ingesta tolerable per a vitamines i minerals avaluats per l’EFSA (AECOSAN)

Addició d'altres substàncies als aliments

Entenem per altres substàncies qualsevol substància diferent de les vitamines o els minerals, amb efectes nutricionals o fisiològics (Reglament (CE) núm. 1925/2006).

La Comissió Europea, per iniciativa pròpia o a petició d'un estat membre, pot iniciar un procediment, en virtut de l'article 8 del Reglament (CE) núm. 1925/2006, per prohibir, restringir o posar sota control comunitari una substància diferent de les vitamines o minerals o un ingredient que conté una substància que s'afegeix als aliments o s'utilitza en la fabricació d'aliments.

Això podria succeir quan l'ús d'aquestes substàncies en els aliments pot donar lloc a una ingesta de quantitats molt més grans que es pugui esperar raonablement que s’ingereixi en condicions normals de consum d'una dieta equilibrada i variada i/o comporti un risc potencial per als consumidors.

Les condicions per a la utilització del procediment es poden trobar en el Reglament d'execució (UE) núm. 307/2012, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació de l'article 8 del Reglament (CE) núm. 1925/2006.

La Comissió va rebre una sol·licitud d'un estat membre per al procediment que preveu l'article 8 del Reglament (CE) núm. 1925/2006 per als gèneres Ephedra i iohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]. L’article 8 estableix el procediment per incloure, amb l’avaluació prèvia de l’EFSA, determinades substàncies en l’annex III a fi de millorar el control de l'addició d'altres substàncies als aliments i, si cal, restringir-ne o prohibir-ne l’ús.

L'EFSA ha emès dos dictàmens científics: una avaluació sobre la seguretat en l’ús de l’espècie Ephedra i una altra sobre iohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille].

Scientific assessment of yohimbe (Pausinystalia yohimbe)

Scientific assessment of Ephedra species (Ephedraspp.)

 

El Reglament (UE) núm. 2015/403 modifica l'annex III del Reglament (CE) núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al gènere Ephedra i iohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille], pel que fa a l’herba efedra i els seus preparats en la part A de l'annex III (“Substàncies prohibides”) i l'escorça de iohimbe i les seves preparacions procedents de iohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] a la part C de l'annex III (“substàncies subjectes a control comunitari”).

La Comissió, per iniciativa pròpia, ha iniciat el procediment que preveu l'article 8 del Reglament per a la ingesta de derivats hidroxiantracènics de totes les fonts d'aliments per una certa inquietud dels estats membres sobre el risc potencial per als consumidors relacionat amb el consum d'aquesta substància, com s'indica en un dictamen de l’EFSA ( D'acord amb l'article 8 del Reglament (CE) núm. 1925/2006, la Comissió ha sol·licitat a l'EFSA l’emissió d’un dictamen científic sobre la seguretat de l'ús de la substància.

 

Data d'actualització:  24.08.2016