• Imprimeix

Legislació

Reglament (CE) núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006, sobre l'addició de vitamines, minerals i altres substàncies determinades als aliments, que harmonitza les disposicions relatives a l'addició de vitamines, minerals i altres substàncies determinades als aliments. Aquest Reglament garanteix el funcionament eficaç del mercat interior i proporciona un alt nivell de protecció dels consumidors.

  •  Versió consolidada del Reglament (CE) núm. 1925/2006 a data 1 d’abril de 2015
  •  L'annex I del Reglament (CE) núm. 1925/2006 és una llista de vitamines i minerals que poden afegir-se als aliments.
  •  L’annex II és una llista de les fonts de vitamines i minerals que poden afegir-se als aliments.
  •  L’annex III és una llista de substàncies diferents de les vitamines o minerals la utilització de les quals en els aliments està prohibida, restringida o subjecta a control comunitari.

L'annex III es divideix en tres parts:

  • Part A. Substàncies prohibides: està prohibida l’addició als aliments o l’ús en la fabricació d'aliments.
  • Part B. Substàncies subjectes a restricció: l’addició als aliments o l’ús en la fabricació d'aliments només es permet en les condicions que preveu aquesta part.
  • Part C. Substàncies subjectes a control comunitari: s'ha constatat que pot tenir un efecte perjudicial per a la salut, tot i que persisteixi la incertesa científica.

Reglament d'execució (UE) núm. 307/2012 de la Comissió, d’11 d'abril de 2012, pel qual s'estableixen normes de desenvolupament per a l'aplicació de l'article 8 del Reglament (CE) núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, sobre l'addició de vitamines i minerals i d’altres substàncies determinades als aliments.