• Imprimeix

Avaluació i autorització

A la Unió Europea, el procediment d’autorització d’una substància com a additiu alimentari a la Comunitat Europea està estrictament regulat i subjecte a un procediment previ d’avaluació de  la seguretat.

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) avalua els additius i la Comissió Europea, davant d’un dictamen favorable per part de l’EFSA, és la que conclourà la seva autorització.

Avaluació

Per determinar els possibles efectes perjudicials d’un additiu alimentari o dels seus derivats, s’han de sotmetre a una avaluació de la seguretat. Tots els additius alimentaris s’han de mantenir en una observació permanent i ser reavaluats sempre que sigui necessari, tenint en compte les variacions en les condicions d’ús i la darrera informació científica disponible.

L’organisme responsable de l’avaluació de la seguretat dels additius a la Unió Europea és l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).

L’EFSA facilita assessorament científic independent sobre totes les qüestions relacionades amb la seguretat dels aliments i els pinsos. En el marc de l’EFSA, el Grup Científic d’Additius Alimentaris i Fonts de Nutrients Afegides als Aliments (ANS) realitza l’avaluació del risc pel que fa als additius alimentaris i emet dictàmens sobre la seva  seguretat.

L’EFSA ha tornat a avaluar tots els additius autoritzats abans del 20 de gener de 2009. La reavaluació s’està duent a terme d’acord amb un programa establert per la Comissió Europea i finalitzarà l’any 2020.

EFSA Food additives.

Autorització

La Comissió Europea és la responsable de l’autorització dels additius alimentaris que han estat avaluats favorablement per l’EFSA.

Només es pot autoritzar un additiu alimentari l’ús del qual compleixi les condicions següents:

  • No ha de suposar cap risc per a la salut dels consumidors, partint de les proves científiques disponibles, sempre que s’utilitzi en les quantitats proposades.
  • Hi ha d’haver una necessitat tecnològica raonable per usar-lo que no pugui cobrir-se per altres mitjans.
  • I, finalment, l’ús no ha d’induir a error i, a més, ha de ser beneficiós per al consumidor
  • A l’hora d’autoritzar additius alimentaris, es poden considerar també altres factors que vinguin al cas, com ara qüestions ètiques, tradicions, ambientals, etc.

Un cop autoritzats els additius alimentaris s’inclouen en les llistes positives d’additius alimentaris autoritzats a la Comunitat, en què s’especifica, segons el cas, les dosis i/o les condicions d’utilització i els aliments en què es pot afegir cada additiu alimentari autoritzat.

A Espanya només s’admeten els additius alimentaris aprovats per la Comunitat Europea en els aliments i les condicions d’ús que s’estableixen a les llistes positives d’additius alimentaris autoritzats.

Els additius alimentaris autoritzats són designats pel seu nom i un número d’identificació (número E) que comença per la lletra E (d’Europa) seguida d’un número de tres o quatre xifres.

 

Colorants alimentaris autoritzats

Es considera acceptable l’ús de colorants alimentaris amb les finalitats següents:

  • Retornar l’aspecte original a un aliment el color del qual s’hagi vist afectat per la transformació, l’emmagatzemament, l’envasament o la distribució;
  • donar un major atractiu visual als aliments;
  • proporcionar color a un aliment que, d’una altra manera, sigui incolor.

L’ús dels colorants alimentaris ha de complir sempre la condició general de no induir els consumidors a error. Per exemple, l’ús de colorants no ha de donar la impressió que l’aliment conté uns ingredients que mai s’hi han afegit.

Durant els últims set anys, els experts de l'EFSA han tornat a avaluar la seguretat dels 41 colorants alimentaris, tenint en compte tots els estudis i les dades científiques disponibles.

Al juliol de 2016, l'EFSA ha finalitzat les dues últimes reavaluacions dels colorants alimentaris, i ha conclòs així el programa de reavaluació de tots els colorants alimentaris permesos a la UE abans de 2009.

En general, com a resultat d’aquest treball, els nivells màxims de tres colorants alimentaris: groc de quinolina (E 104), groc ataronjat S (E 110), i ponceau 4R o vermell de cotxinilla A (E 124) es van reduir.

El colorant Vermell 2G (E-128) està prohibit en  els productes alimentaris.

Food colours (EFSA)