• Imprimeix

Legislació

  • Reglament (CE) 1331/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, pel qual s'estableix un procediment d'autorització comuna per als additius, els enzims i els aromes alimentaris (aplicable en funció del Reglament 1333/2008).
  • Reglament (UE) 234/2011 de la Comissió, de 10 de març de 2011, d'execució del Reglament (CE) 1331/2008 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableix un procediment d'autorització comú per als additius, els enzims i els aromes alimentaris.
  • Reglament (CE) 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre additius alimentaris i modificacions.

Annex I: funcions tecnològiques dels additius alimentaris.

Annex II: llista de la Unió d'additius alimentaris autoritzats per al seu ús en additius i condicions d'ús d'aliments.

Annex III: llista de la Unió d'additius alimentaris autoritzats per al seu ús en additius, els enzims i els aromes alimentaris i les seves condicions d'ús.

Annex IV: aliments tradicionals en els quals determinats Estats membres poden seguir prohibint l'ús de determinades categories d'additius alimentaris.

Annex V: Additius informació d'etiquetatge per a certs colorants alimentaris.

  • Reglament (UE) 231/2012 de la Comissió, de 9 de març de 2012, pel qual s'estableixen especificacions per als additius alimentaris que figuren en els annexos II i III del Reglament (CE) 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell.
  • Reglament (UE) 257/2010 de la Comissió, de 25 de març de 2010, pel qual s'estableix un programa per a la reavaluació d'additius alimentaris autoritzats de conformitat amb el Reglament (CE) 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell sobre additius alimentaris.
  • Reglament (UE) 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor: Indica com s’han d’indicar els additius a l’etiqueta dels productes alimentaris.
Data d'actualització:  01.03.2017