• Imprimeix

Preguntes i respostes sobre aliments nous

La Comissió Europea va elaborar, el 3 de gener de 2018, un document de preguntes i respostes relatives a l’aplicació del nou Reglament sobre aliments nous (UE) 2015/2283 (Questions and Answers: New Novel Food Regulation) que s'ha traduït al català:

Destaquem

Preguntes i respostes: nou Reglament sobre aliments nous

Traducció al català del document Questions and Answers: New Novel Food Regulation  de la Comissió Europea (Brussel·les, 3 de gener de 2018)

Què s’entén per aliment nou?

Un aliment nou es defineix com aquell aliment que no es consumia en quantitats significatives a la UE abans del 15 de maig 15 May 1997 (quan va entrar en vigor la primera normativa sobre aliments nous). L’aliment nou pot ser un aliment innovador que acaba de desenvolupar-se o un aliment produït amb tecnologies i procediments de producció nous, així com un aliment que es menja tradicionalment fora de la UE. Aquesta definició no ha canviat amb el nou Reglament sobre aliments nous.

Quins són els canvis principals?

El nou Reglament sobre aliments nous defineix deu categories diferents d’aliments nous (article 3).

El procediment d’autorització és més eficient i segur, permet comercialitzar ràpidament aliments innovadores i elimina les barreres comercials innecessàries i, al mateix temps, garanteix un elevat nivell de seguretat dels aliments.

El nou Reglament crea un sistema d’autorització centralitzat, que donarà més certesa als sol·licitants d’autorització d’un aliment nou i simplificarà i accelerarà el procés d’autorització.

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) durà a terme una avaluació científica del risc dels aliments nous l’autorització dels quals se sol·licita, mentre que la Comissió gestionarà els expedients de cada sol·licitant i presentarà les propostes d’autorització d’aliments nous que es considerin segurs.

El nou Reglament introdueix també un procediment més adequat d’avaluació dels aliments tradicionals procedents de països tercers. Si es pot demostrar que un aliment tradicional ha estat històricament segur i els estats membres de la UE o l’EFSA no plantegen dubtes sobre la seva seguretat, es podrà comercialitzar amb la notificació prèvia de l’explotador d’empresa alimentària. S’ha desenvolupat un nou sistema d’enviament electrònic per facilitar la presentació en línia de sol·licituds d’aliments nous i/o les notificacions d’aliments tradicionals.

El nou Reglament també inclou disposicions sobre la protecció de dades, que garanteixin que les dades científiques noves i les dades protegides no es podran utilitzar en el marc d’altres sol·licituds durant cinc anys després que s’hagi autoritzat l’aliment nou. La protecció de dades no és aplicable a les notificacions o les sol·licituds per posar els aliments tradicionals al mercat de la Unió Europea.

Els insectes entren en l’àmbit d’aplicació del nou Reglament sobre aliments nous?

Sí, a la UE, els insectes s’inclouen en la definició d’aliment nou com ingredients alimentaris obtinguts a partir d’animals. Les parts dels insectes (com les potes, les ales i el cap) també s’inclouen en aquesta definició. La nova legislació aclareix que també els animals sencers, com ara els insectes, que les persones no hagin consumit en una mesura important a la UE abans del 15 de maig de 1997 (data límit que fixa el Reglament) entren dins de definició d’aliment nou.

Com es defineixen els nanomaterials en el nou Reglament sobre aliments nous?

La definició de nanomaterials en el Reglament sobre aliments nous es refereix a qualssevol nanomaterials produïts intencionadament (“artificials”) que tingui una o més dimensions de l’ordre dels 100 nm o menys o que estigui compost de parts diferenciades, de les quals tinguin una o més dimensions de l’ordre de 100 nm o menys. La definició també inclou nanomaterials aritificals amb estructures, agregats o aglomerats, que puguin tenir una grandària superior als 100 nm, però conservin propietats que són característiques de la nanoescala. El Reglament sobre aliments nous exigeix que es revisi la definició de nanomaterials artificials sobre la base de la nova evidència científica i del coneixement i/o definició consensuada internacionalment. La revisió actual de la definició de nanomaterials artificials està en fase d’elaboració.

Qui té la responsabilitat principal per atorgar a un aliment l’estatus d’aliment nou?

Els operadors econòmics són responsables de decidir si els aliments que tenen intenció de comercialitzar a la Unió Europea són nous o no ho són. En cas de dubte, primer haurien de verificar la situació d’aquests aliments en l’estat membre en el qual pretenen comercialitzar l’aliment.

Què ha passat amb els aliments nous autoritzats existents a la UE?

D’acord amb la nova normativa alimentària en vigor, encara que les autoritzacions específiques i les condicions d’ús d’un aliment estiguin vigents, ja no són específiques per al sol·licitant, sinó que esdevenen genèriques després d’incloure’s a la llista de la Unió, cosa que vol dir que qualsevol operador econòmic pot comercialitzar aliments nous autoritzats en la Unió Europea.

Quina és la llista d’aliments nous de la Unió Europea?

Es tracta d’una llista definitiva que conté tots els aliments nous autoritzats, que es poden comercialitzar a la Unió Europea establerta en el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470.

Quina és la diferència entre una sol·licitud d’autorització d’un aliment nou i una notificació d’autorització d’un aliment tradicional d’un país tercer?

Pel que fa a la presentació i al procés, totes dues són similars ja que el nou Reglament exigeix que el sol·licitant presenti una sol·licitud d'un aliment nou o una notificació d'un aliment tradicional a la Comissió a través del portal de presentació electrònica. Es diferencien àmpliament en els requisits de dades i informació que estableixen la seguretat de la novel·la o dels aliments tradicionals. La sol·licitud d'autorització d'un aliment nou ha de contenir àmplies dades de seguretat i estudis (toxicològics) que donin suport a la seguretat de l’aliment nou. La notificació d'un aliment tradicional fa èmfasi en l'establiment de la seguretat dels aliments tradicionals sobre la història del consum dels aliments tradicionals en un tercer país.

Quines són les condicions d’autorització?

Només s’autoritza l’ús d’aliments nous a la UE si no presenten un risc per a la salut pública, no resulten desavantatjosos des d’un punt de vista nutricional en cas que substitueixin un aliment similar i no indueixin a error al consumidor. Aquests aliments s’han de sotmetre a una avaluació científica abans de l’autorització per garantir-ne la seguretat. L’autorització fixa les seves condicions d’ús, la designació com a aliment,  els requisits d’etiquetatge específics (si escau) i els requisits de seguiment postcomercialització (si escau).  

Què passa amb les sol·licituds d’aliments nous que no s’han finalitzat abans de l’1 de gener de 2018?

Aquestes sol·licituds que no hagin finalitzat en el moment de l’entrada en vigor del nou Reglament sobre aliments nous s’han de tractar com a sol·licituds d'acord amb el nou Reglament. Aquesta Comissió s'encarregarà de finalitzar aquestes sol·licituds.

Què passa amb la confidencialitat en el nou Reglament sobre aliments nous?

L'article 23 del nou Reglament alimentari estableix les condicions i els requisits per als sol·licitants que demanen el tractament confidencial de determinada informació presentada amb les sol·licituds d'autorització. Com amb la protecció de dades, la Comissió ha d'avaluar i decidir sobre cada sol·licitud i informar el sol·licitant i l'estat membre. Això no obstant, no es pot exigir la confidencialitat de determinada  informació (nom dels sol·licitants, aliments nous, condicions d'ús, resums d'estudis, mètodes d'anàlisi, etc.) i, en cas de desacord amb la posició de la Comissió sobre la seva sol·licitud, els sol·licitants poden optar per retirar-la.

El nou Reglament sobre aliments nous afectarà la innovació en el sector alimentari?

El nou Reglament sobre aliments nous té com a objectiu ajudar els innovadors i l'operador econòmic a desenvolupar i comercialitzar a la Unió Europea aliments nous, mantenint un nivell alt de seguretat dels consumidors. A més, les disposicions sobre protecció de dades contribueixen a protegir els interessos de les empreses que produeixen nous productes innovadors i han d’ajudar a fomentar la innovació en el sector alimentari, a crear noves oportunitats laborals i de creixement i a enfortir la competitivitat de la indústria alimentària de la Unió Europea.

 

Data d'actualització:  06.03.2018