• Imprimeix

Aliments per a usos mèdics especials

Els aliments per a usos mèdics especials són els aliments especialment elaborats o formulats i destinats al maneig dietètic de pacients, inclosos els lactants, sota supervisió mèdica, és a dir destinats a satisfer totalment o parcialment les necessitats alimentàries dels pacients la capacitat dels quals per ingerir, digerir, absorbir, metabolitzar o excretar aliments normals o determinats nutrients o metabòlits dels mateixos sigui limitada, o deficient, o estigui alterada, o bé que necessitin altres nutrients determinats clínicament, el maneig dietètic dels quals no pugui efectuar-se únicament modificant la dieta normal.

Aquests aliments queden regulats dintre del Reglament 609/2013 (aliments per a grups específics) i el Reglament delegat (UE) 2016/128 estableix els requisits específics de composició i informació aplicables als aliments per a usos mèdics especials.

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) va publicar a l'ocyubre del 2015, unes orientacions científiques i tècniques sobre els aliments per a usos mèdics especials en el context de l'article 3 del Reglament (UE) no 609/2013 (Guidance for the assessment of FSMP). 

La Comissió Europea va publicar, el novembre del 2017, una Comunicació sobre la classificació dels aliments per a usos mèdics especials amb l'objectiu de proporcionar orientacions per tal d'ajudar tant a les autoritats nacionals competents a garantir el compliment de la legislació com a les parts interessades en la comercialització dels seus productes d'acord al marc jurídic apropiat i en el compliment dels requisits pertinents de la legislació de la UE.

 

Data d'actualització:  29.11.2017