• Imprimeix

Legislació

El marc jurídic per als aliments per a grups específics és el Reglament (UE) núm. 609/2013. D’acord a aquesta normativa s’aboleix el concepte “aliment destinat a una alimentació especial” o “aliment dietètic” regulat per la Directiva 2009/39/CE, a fi de simplificar-ne l’aplicació i garantir la coherència d’aplicació entre els estats membres.

Reglament (UE) núm. 609/2013

El Reglament (UE) núm. 609/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juny de 2013, relatiu als aliments destinats als lactants i infants de curta edat, els aliments per a usos mèdics especials i els substitutius de la dieta completa per al control de pes i pel qual es deroguen la Directiva 92/52/CEE del Consell, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE i 2006/141/CE de la Comissió, la Directiva 2009/39/CE del Parlament Europeu i del Consell i els reglaments (CE) núm. 41/2009 i (CE) núm. 953/2009 de la Comissió.

Aquest Reglament estableix un nou marc jurídic per als aliments per a grups específics i  s'aplica des del 20 de juliol de l'any 2016.

El Reglament (UE) 609/2013 aboleix el concepte “aliment destinat a una alimentació especial” o “aliment dietètic” regulat per la Directiva 2009/39/CE, a fi de simplificar-ne l’aplicació i garantir la coherència d’aplicació entre els estats membres.

El Reglament fixa els requisits de composició i informació general i requereix a la Comissió per adoptar, mitjançant actes delegats, normes específiques que regulin la composició i etiquetatge per a les quatre categories d’aliments següents:

 • Preparats per a lactants i preparats de continuació
 • Aliments elaborats a base de cereals i aliments infantils
 • Aliments per a usos mèdics especials
 • substitutius de la dieta completa per al control del pes.

Actes delegats que complementen el Reglament (UE) núm. 609/2013

 • Preparats per a lactants i preparats de continuació
  Reglament delegat (UE) 2016/127 de la Comissió, de 25 de setembre de 2015, que complementa el Reglament (UE) núm. 609/2013 del Parlament Europeu i del Consell respecte als requisits específics de composició i informació aplicables als preparats per a lactants i preparats de continuació, així com als requisits d'informació sobre els aliments destinats als lactants i infants de poca edat.

 • Aliments elaborats a base de cereals i aliments infantils
  Acte delegat pendent d’adopció.

 • Aliments per a usos mèdics especials
  Reglament delegat (UE) 2016/128 de la Comissió, de 25 de setembre de 2015, que complementa el Reglament (UE) núm. 609/2013 del Parlament Europeu i del Consell respecte als requisits específics de composició i informació aplicables als aliments per a usos mèdics especials.

 • Aliments substitutius de la dieta completa per al control de pes
  Reglament delegat (UE) 2017/1798 de la Comissió, de 2 de juny de 2017, que complementa el Reglament (UE) 609/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits específics de composició i informació aplicables els substitutius de la dieta completa per al control de pes.

Normativa específica d’aplicació actual

Quan els actes delegats siguin d'aplicació es derogaran les directives i reials decrets, pels quals es regulen actualment aquest tipus de productes

Actualment encara són d’aplicació:

 • Preparats per a lactants i preparats de continuació
  Reial Decret 867/2008 pel qual s'aprova la reglamentació tecnicosanitària específica dels preparats per a lactants i dels preparats de continuació.

  Taula resum referent a l’aplicació dels períodes transitoris de la legislació de Preparats per a lactants i preparats de continuació:

  Legislació

  Reial Decreto 867/2008

  Reglament (UE) núm. 609/2013

  Reglament delegat (UE) 2016/127

  A partir del 20 de juliol  de 2016

  Aplicable

  D’aplicació obligatòria

   

  En vigor

  Aplicable de manera voluntària en la seva totalitat

  A partir del 22 de febrer de 2020

  Derogat

   

  Es podrà seguir comercialitzant fins a fi d'existències.

  D’aplicació

  obligatòria

  D’aplicació obligatòria excepte el que respecte als preparats per a lactants i preparats de continuació elaborats a partir de hidrolitzats de proteïnes.

  A partir del 22 de febrer de 2021

  Derogat

   

  D’aplicació obligatòria en la seva totalitat.

 • Aliments elaborats a base de cereals i aliments infantils
  Acte delegat pendent de adopció.

  Legislació

  Reial Decreto 490/1998

  Reglament (UE) núm. 609/2013

  Futur Reglament delegat

  A partir del 20 de juliol de 2016

  Aplicable

  D’aplicació obligatòria

  Pendent d’adopció UE

  A partir de la data d’aplicació de l’acte delegat

  Derogat

  Es podrà seguir comercialitzant fins a fi d'existències.

  D’aplicació obligatòria

  D’aplicació

  obligatòria

 • Aliments per a usos mèdics especials

  Reial Decret 1091/2000, de 9 de juny, pel qual s'aprova la Reglamentació tecnicosanitària específica dels aliments dietètics destinats a usos mèdics especials.

  Taula resum de la normativa d’aplicació d’acord amb els períodes transitoris de la legislació d'aliments per a usos mèdics especials:

  Legislació

  Reial decret 1091/2000

  Reglament (UE) 609/2013

  Reglament  delegat (UE) 2016/128

  Reglament (CE) 953/2009

  A partir del 20 de juliol de 2016

  Aplicable

   D’aplicació obligatòria

  En vigor

  Aplicable de manera voluntària en la seva totalitat

  Aplicable

  A partir del 22 de febrer de 2019

  Derogat

   

  Es podrà seguir comercialitzant fins a fi d'existències.

   D’aplicació obligatòria

  D’aplicació obligatòria, allò que respecte a  usos mèdics especials per a lactants

  Derogat  excepte allò que respecte a  usos mèdics especials per a lactants

  A partir del 22 de febrer de 2020

  Derogat

   D’aplicació obligatòria

  D’aplicació obligatòria en la seva totalitat

  Derogat

   

 • Aliments substitutius de la dieta completa per al control de pes
  Reial Decret 1430/1997, de 15 de setembre, pel qual s'aprova la reglamentació tecnicosanitària específica dels productes alimentaris destinats a ser utilitzats en dietes de baix valor energètic per a reducció de pes.

  Taula resum aplicació dels períodes transitoris de la legislació d'aliments destinats a ser utilitzats en dietes de baix valor energètic per a la reducció de pes com a substitutius de la dieta completa:

  Legislació

  Reial decret 1430/1997

  Reglament (UE) 609/2013

  Reglament delegat (UE) 2017/1798

  Reglament (CE) 953/2009

  A partir del 20 de juliol de 2016

  Aplicable

   D’aplicació obligatòria

  Pendent d’adopció

  Aplicable

  A partir del 27 d'octubre de 2022

  Derogat

   

  Es podrà seguir comercialitzant fins a fi d'existències.

   D’aplicació obligatòria

  D’aplicació obligatòria

  Derogat 


 

 

 

 

 

 

 

Informes de la Comissió

 • El Reglament (UE) 609/2013 preveia la preparació per part de la Comissió d’un L'informe sobre els preparats per a nens de curta edat per tal d'analitzar la necessitat d'establir normes especials per als preparats per a nens de curta edat (anomenades també llets de creixement i d’un  informe

  L'informe va acompanyat d'un document de treball pdf (431 kB) amb informació més detallada sobre les seves conclusions.

  L'informe conclou que la legislació general alimentària és adequada per regular aquestes fórmules per a nens de curta edat i que no hi ha necessitat de disposicions específiques per a aquests productes, per tant, queden fora de l'àmbit d'aplicació del Reglament (CE) Nº 609/2013.

  Per tant, des el 20 de juliol de 2016, aquests productes han deixat de tenir consideració de productes alimentaris destinats a una alimentació especial i  hauran de complir exclusivament les normes horitzontals de la legislació alimentària de la UE.

  Aquests productes es regeixen actualment per diferents actes jurídics de la legislació de la Unió, com els Reglaments (CE) núm. 178/2002, (CE) núm. 1924/2006 i (CE) núm. 1925/2006, i la Directiva 2009/39/CE, no estant coberts per les mesures específiques vigents que s'apliquen als aliments destinats a lactants i nens petits.

 

 • El Reglament (UE) 609/2013 preveia la preparació per part de la Comissió L'informe sobre els aliments destinats als esportistes va ser adoptat per la Comissió el 15 de juny de 2016 per tal d'analitzar la necessitat d'establir normes especials per als aliments destinats als esp va ser adoptat per la Comissió el 31 de març de 2016.

  L'informe de la Comissió es basa principalment en els resultats d'un estudi extern encarregat per la DG SANTE al Food Chain Evaluation Consortium  (FCEC) titulat "Estudi en aliments destinats als esportistes". Descarregar l'estudi: Estudi pdf (3 MB) i Annexos pdf (4 MB).

  L’informe conclou que no hi ha necessitat de disposicions específiques per a aquests productes.  Per tant, des el 20 de juliol de 2016, els preparats per a nens de curta estan coberts exclusivament per les normes horitzontals de la legislació alimentària de la UE.
Data d'actualització:  24.08.2016