• Imprimeix

Classificació de les aromes

Les aromes es classifiquen en les categories següents: 

  • Substàncies aromatitzants: substàncies químiques definides que tenen propietats aromatitzants. Poden ser d'origen natural o de síntesi. 
  • Preparats aromatitzants: productes d'origen natural compostos per una barreja de substàncies. Es poden obtenir a partir d'aliments o de materials naturals diferents dels aliments. 
  • Aromes obtingudes mitjançant procediments tèrmics: productes obtinguts en escalfar una barreja d'ingredients que no tenen propietats aromatitzants per si mateixos. 
  • Aromes de fum: productes obtinguts mitjançant el fraccionament i la purificació de fum condensat. Es defineixen en el Reglament (CE) núm. 2065/2003. 
  • Precursors d’aromes: productes que en si mateixos pot ser que no tinguin propietats aromatitzants però que, afegits intencionalment a un aliment, produeixen aromes durant la transformació de l'aliment, mitjançant ruptura o per reacció amb altres components. 
  • Altres aromes: aromes no incloses en les definicions anteriors. 
  • Barreges d'aromes: combinacions de les aromes definides més amunt.

D’altra banda, hi ha els ingredients alimentaris amb propietats aromatitzants, que són ingredients diferents de les aromes, que es poden afegir als aliments amb el propòsit fonamental de donar-los una aroma o modificar-ne la pròpia.

 

Data d'actualització:  24.08.2016