• Imprimeix

Legislació

  • Els aromatizants es regulen mitjançant el Reglament (CE) núm. 1334/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre les aromes i determinats ingredients alimentaris amb propietats aromatitzants utilitzats en els aliments i pel qual es modifiquen el Reglament (CEE) núm. 1601/91 del Consell, els reglaments (CE) núm. 2232/96 i (CE) núm. 110/2008 i la Directiva 2000/13/CE. 
  • El Reglament (UE) núm. 873/2012 sobre mesures transitòries respecte de la llista de la unió d’aromes i materials de base que figura en l’annex I del Reglament 1334/2008. 
  • Els aromatizants de fum estan regulades mitjançant el Reglament (CE) núm. 2065/2003, del Parlament Europeu i del Consell, de 10 de novembre de 2003, sobre les aromes de fum utilitzades o destinades a ser utilitzades en els productes alimentaris o a la seva superfície. 
  • El Reglament d'execució (UE) núm. 1321/2013 de la Comissió, de 10 de desembre de 2013, estableix la llista de la unió de productes primaris autoritzats per a la producció d'aromes de fum, d’acord amb el que disposa l'article 10 del Reglament (CE) núm. 2065/2003 sobre les aromes de fum utilitzades o destinades a ser utilitzades en els productes alimentaris o en la seva superfície (aplicable a partir l’1 de gener de 2014).
Data d'actualització:  07.09.2016