• Imprimeix

Preguntes freqüents sobre la donació d'aliments

Per què cal donar aliments?

La donació d’aliments és una de les accions que més ajuda a pal·liar els efectes de la pobresa. Actualment, un 22% de la població de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa.

En què beneficia la donació d’excedents d’aliments a la societat?

La donació d’excedents d’aliments té uns beneficis socials, ja que pal·lia la situació de pobresa d’algunes persones i ajuda a enfortir el teixit d’ajuda de proximitat. També té uns beneficis econòmics i ambientals, perquè redueix el volum de deixalles transportades i tractades en les plantes de gestió de residus, la qual cosa possibilita un estalvi en la gestió de residus de les administracions i en les emissions de productes tòxics derivats del tractament.

En què beneficia la donació d’excedents d’aliments a les empreses donadores?

Les empreses que donen aliments han vist com millora l’ambient de treball i augmenta l’autoestima del personal propi i el compromís envers l’empresa. A més, el consumidor en guarda una imatge positiva i valora més el producte que compra. També té uns beneficis econòmics i ambientals, ja que redueix el volum de residus i la despesa que en causa la gestió, motiva la implantació de processos tecnològics i de gestió per eliminar les causes de l’excedent alimentari i aporta deduccions fiscals per mecenatge.

Quina normativa empara la donació d’aliments?

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 178/2002, la donació és una forma de comercialització. Per tant, l’empresa donadora i l’entitat social que distribueix aliments estan subjectes a les normes sobre seguretat i higiene alimentàries.

Quins aliments es poden donar?

Les empreses han de donar aliments que tinguin les mateixes garanties sanitàries que els aliments destinats a la venda.

Alguns aliments molt peribles microbiològicament no convé donar-los si no es conserven i transporten fins a les entitats socials en tot moment a la temperatura adequada: carn i peix frescos no envasats, amanides, menjars amb productes a base d’ou fresc, menjars calents que no són líquids o no tenen un fons líquid (arròs, pasta, carn a la planxa, etc.), aliments exposats al públic en vitrines o bufets.

Quins són els requisits per transportar els aliments donats a les entitats socials?

Abans de lliurar els aliments cal verificar que els envasos estan íntegres i que no s’ha superat la data de caducitat.

Els aliments s’han de transportar ràpidament i a la temperatura reglada:

  • A ≤18 ºC els aliments congelats.
  • A ≤4 ºC la carn de pollastre, el peix i els menjars preparats refrigerats amb un període de durada superior a les 24 h.
  • A ≤7 ºC la carn fresca (porc, vedella i anyell).
  • A ≤8 ºC els menjars preparats refrigerats amb un període de durada inferior a les 24 h.
  • A ≥65 ºC els menjars preparats calents.

Els aliments donats han d’anar acompanyats d’un albarà o document de seguiment que faci constar com a mínim les dades següents: nom, adreça i telèfon del donant; data de lliurament; tipus d’aliment i quantitat; nom, adreça i telèfon del distribuïdor; nom, adreça i telèfon de l’entitat social 3 de 3 La donació d’aliments: Preguntes més freqüents destinatària; instruccions de conservació, si cal. Aquests albarans s’han d’arxivar.

A qui es poden donar aliments?

Es poden donar aliments a una entitat social que estigui inscrita en el Registre d’entitats, serveis i establiments socials (RESES) en la tipologia de menjador social o de distribució d’aliments. La inscripció en el RESES garanteix que l’entitat compleix els requisits de qualitat que estableix la normativa reguladora dels serveis socials a Catalunya.

Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES)

Data d'actualització:  30.06.2017

Informació relacionada