• Imprimeix

Legislació

Els enzims estan regulats mitjançant el Reglament (CE) núm. 1332/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre enzims alimentaris i pel qual es modifiquen la Directiva 83/417/CEE del Consell, el Reglament (CE) núm. 1493/1999 del Consell, la Directiva 2000/13/CE, la Directiva 2001/112/CE del Consell i el Reglament (CE) núm. 258/97.

Aquest Reglament estableix normes sobre els enzims alimentaris utilitzats en els aliments, com ara les que s’utilitzen com a coadjuvants tecnològics, a fi d’assegurar el funcionament eficaç del mercat interior i harmonitza a escala comunitària les disposicions nacionals relatives a aquesta matèria. No inclou els enzims alimentaris destinats al consum humà, com els afegits per a fins de nutrició.

Procediment d'autorització d'enzims:

  • Reglament (UE) 234/2011 de la Comissió, de 10 de març de 2011, d’execució del Reglament (CE) 1331/2008 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’estableix un procediment d’autorització comuna per als additius, els enzims i les aromes alimentàries. Implementa el procediment d’autorització comú i va obrir un període, de l’11 de setembre de 2011 a l’11 de març de 2015, per a presentar sol·licituds d’avaluació del risc d’enzims d’ús alimentari. El llistat de sol·licituds presentades està disponible a la web de la Comissió.
  • Reglament d’execució (UE) 562/2012 de la Comissió, de 27 de juny de 2012, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 234/2011 de la Comissió pel que fa a la informació específica per a la avaluació del risc dels enzims alimentaris, que estableix excepcions a la presentació de les dades toxicològiques en alguns casos específics i la possibilitat d’agrupar els enzims alimentaris en virtut d’una sol·licitud amb determinades condicions. 

Etiquetatge: Les normes d’etiquetatge dels enzims alimentaris estan regulats pel Reglament (UE) 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor. 

D’altra banda, i fins que es disposi de la llista de la Unió, la utilització dels enzims en la Unió Europea es basa en la legislació nacional dels diferents estats membres (coadjuvants tecnològics).

Actualment, no hi ha una llista de la Unió dels enzims alimentaris autoritzats, i fins que s’estableixi aquesta llista s’aplica la legislació dels estats membres.

Data d'actualització:  05.04.2018