Per permetre que els consumidors puguin prendre una decisió informada i no induir-los a error, els OMG i els aliments i pinsos produïts a partir d’aquests han de complir uns requisits d’etiquetatge i traçabilitat.

L’etiquetatge dels aliments i pinsos modificats genèticament està regulat pel Reglament (CE) núm. 1829/2003, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2003, sobre aliments i pinsos modificats genèticament i pel Reglament (CE) núm. 1830/2003, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2003, relatiu a la  traçabilitat i l’etiquetatge d’organismes modificats genèticament i a la traçabilitat dels aliments i pinsos produïts a partir d’aquests, i que modifica la Directiva 2001/18/CE.

Està sotmès a les normes d’etiquetatge tot aliment que vagi a consumidor final o a les col·lectivitats i que:

  • sigui OMG o contingui OMG;
  • s’hagi produït a partir d’OMG o contingui ingredients produïts a partir d’aquests organism

No obstant això, els requisits detiquetatge no sapliquen als aliments/pinsos que contenen OMG, consisteixen en OMG, o es produeixen a partir dOMG en una proporció que no superi el 0,9 % dels ingredients daliments/pinsos considerats individualment i si la seva presència és accidental o tècnicament inevitable.

El Reglament 1829/2003 especifica, en el seu considerant (16), que l’etiquetatge és d’aplicació als aliments i pinsos produïts «a partir dun OMG», però no als produïts «amb» un OMG. El criteri determinant és si en l’aliment o pinso hi ha algun material derivat del material de partida modificat genèticament. Per tant, la normativa indica que els requisits d’etiquetatge no són d’aplicació als auxiliars tecnològics utilitzats únicament durant el procés de producció de l’aliment o pinso. Tampoc als aliments i pinsos que s’hagin fabricat amb ajuda d’un auxiliar tecnològic modificat genèticament, ni als productes obtinguts a partir d’animals alimentats amb pinsos modificats genèticament (com llet, ous, etc.) o tractats amb productes veterinaris modificats genèticament.

Data d'actualització:  25.08.2016