L’objectiu de la informació sobre al·lèrgens és facilitar als consumidors sensibles tota la informació necessària sobre la composició dels productes per prevenir reaccions adverses. Els operadors econòmics responsables de la informació alimentària han d’informar sobre la presència en els aliments d’ingredients que causen al·lèrgies i intoleràncies, i evitar la contaminació accidental amb al·lèrgens que estiguin presents en altres productes.

Els requisits de la declaració de substàncies susceptibles de causar al·lèrgies i intoleràncies els recull el Reglament (UE) núm. 1169/2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor. A nivell de l’Estat Espanyol, el Reial decret 126/2015 recull la informació alimentària dels aliments que es presenten sense envasar, o s’envasen en el punt de venda per a la venda immediata o a petició del comprador.

La Comissió Europea ha publicat una Comunicació sobre la informació alimentària facilitada en relació a les substàncies que causen al·lèrgies i intoleràncies. Aquest document actualitza la guia sobre etiquetatge d'al·lèrgens elaborada d'acord amb la Directiva 2000/13 /CE. Aquesta Comunicació té com a objectiu ajudar els consumidors, operadors alimentaris i autoritats nacionals a entendre els nous requisits del Reglament (UE) 1169/2011 en relació a la indicació de la presència de certes substàncies o productes que causen al·lèrgies o intoleràncies. Ha estat elaborada en col·laboració amb els Estats membres i va ser objecte de consulta pública.

 

Llista de substàncies que causen al·lèrgies o intoleràncies

Substàncies o productes que causen al·lèrgies i intoleràncies i la presència dels quals en els aliments s’ha de comunicar (annex II del Reglament 1169/2011): 

Cereals que continguin gluten com blat, sègol, ordi, civada, espelta, kamut o les varietats híbrides que tinguin i productes derivats.

Crustacis i productes a base de crustacis.

Ous i productes a base d’ou.

Peix i productes a base de peix.

Cacauets i productes a base de cacauets.

Soja i productes a base de soja.

Llet i derivats (inclosa la lactosa).

Fruita seca de clofolla com  ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nous del Brasil, festucs, macadàmies i nous d’Austràlia i productes derivats.

Api i productes derivats.

Mostassa i productes derivats.

Grans de sèsam i productes a base de grans de sèsam.

Anhídrid sulfurós i sulfits en concentracions superiors a 10 mg/kg o 10 mg/L expressat com SO2.

Tramussos i productes a base de tramussos.

Mol·luscs i productes a base de mol·luscs.

Informació d’al·lèrgens en aliments envasats

En el cas que el un aliment contingui alguna de les substàncies que causen al·lèrgies o intoleràncies de la llista s’ha de destacar en la llista d’ingredients mitjançant una composició tipogràfica diferent (com ara mitjançant el tipus de lletra, estil o color de fons). En absència d’una llista d’ingredients ha d’incloure la menció “conté”, seguida de la substància o producte que figura en l’annex II del mateix Reglament (annex que ha de ser reexaminat per la Comissió, tenint en compte els avenços científics i, si escau, s’actualitzarà la llista). 

Algunes persones poden ser sensibles a altres aliments no inclosos en la llista anterior, per la qual cosa sempre s’ha de llegir acuradament la llista d’ingredients.

Informació d’al·lèrgens en aliments no envasats

Els establiments alimentaris (bars i restaurants, forns de pa i pastisseries, rostisseries i d’altres comerços de venda al detall) que venguin productes sense envasar o els envasin en el lloc de venda han de proporcionar als clients tota la informació sobre les al·lèrgies i intoleràncies que puguin causar els productes que posin a la seva disposició. Se’ls informarà de les substàncies que causen al·lèrgies o intoleràncies de la llista presents en els aliments. (Reial decret 126/2015). 

La informació es pot facilitar: 

  • Detallant per escrit els al·lergògens que conté cada producte de manera clara i a prop de l’aliment (cartells, etiquetes, pissarres, cartes, etc). 
  • Col·locant cartells a la zona on es venguin els aliments que informin de la manera d’obtenir aquesta informació, ja sigui mitjançant documentació que el consumidor pugui consultar o que pugui lliurar-se al consumidor, o bé oralment pel personal de l’establiment.

Es permet informar oralment, sempre que la informació: 

  • Pugui ser subministrada fàcilment abans de finalitzar l'acte de compra, ja sigui per part del personal de l'establiment o a través de mitjans alternatius que no comportin un cost addicional per al consumidor. 
  • Estigui recollida en suport de paper o electrònic a l’establiment i sigui fàcilment accessible, tant pel personal de l’establiment com per les autoritats de control i els consumidors que la sol·licitin. 

 

Informació sobre la possible presència no intencionada d’al·lèrgens

L’obligació d’incloure en la informació al consumidor tot ingredient o coadjuvant tecnològic de la llista de substàncies o productes que causen al·lèrgies i intoleràncies, d’acord amb la legislació, s'aplica exclusivament als ingredients i substàncies utilitzats com a ingredients i que han estat afegits voluntàriament en el procés de producció, de manera que la possible presència adventícia o accidental (contaminació encreuada) d'al·lèrgens, queda fora d’aquesta obligació.

No hi ha disposicions relatives a la declaració de la presència adventícia d'al·lèrgens en els aliments envasats, tot i que el Reglament (UE) núm. 1169/2011 sobre informació facilitada al consumidor preveu que la Comissió Europea pugui emprendre en el futur treballs per harmonitzar com s'ha de fer la declaració voluntària de la presència de traces, uns treballs que s'estan duent a terme en l’actualitat.

Així, l'empresa alimentària pot fer ús de manera voluntària de l’etiquetatge precautori d’al·lèrgens sempre que, després d'haver fet una avaluació prèvia dels riscos i després d'aplicar mesures preventives, consideri inevitable l'existència d'una contaminació encreuada amb al·lèrgens i compleixi els requisits següents:

  1. no ha d’induir a error el consumidor,
  2. no ha de ser ambigua ni confusa per als consumidors i
  3. s’ha de basar, segons escaigui, en les dades científiques pertinents.

 L’etiquetatge precautori d'al·lèrgens (EPA), també anomenat etiquetatge preventiu, es refereix a l'etiquetatge voluntari que s’utilitza per indicar el risc de presència de traces, de la presència involuntària i inevitable d’un o més al·lèrgens legislats en un producte i que, per tant, representen un risc per als consumidors sensibles.

Són missatges d'advertiment que les empreses només han d'utilitzar quan hi hagi un risc demostrable de contaminació encreuada sobre la base d’una avaluació i una gestió del risc responsable, en cas que les mesures implantades no siguin eficaces a l'hora d'evitar la presència no intencionada de traces d'al·lèrgens en el producte final.

Aquest advertiment ha d’aparèixer fora de la llista d'ingredients del producte amb una declaració del tipus “Pot contenir [al·lergen]”, “Fabricat en una planta que utilitza [al·lergen]” o “Traces de [al·lergen]”.

L’EPA no només serveix per comunicar el risc, sinó també per gestionar-lo i té l’objectiu final d’evitar les reaccions als al·lèrgens en els consumidors sensibles.

Actualment, l’etiquetatge precautori d’al·lèrgens (EPA) no està regulat formalment a la Unió Europea en espera d’elaborar actes d’execució tal com especifica l’article 36 del Reglament (UE) núm. 1169/2011 sobre informació facilitada al consumidor.

Etiquetatge dels ingredients potencialment al·lèrgens en determinats productes vitivinícoles

Les begudes que continguin més d’1,2 graus d’alcohol tenen l’obligació d’indicar en l’etiquetatge tots els ingredients potencialment al·lèrgics, especialment els productes a base d’ou o a base de llet emprats en l’elaboració del vi únicament quan la seva presència sigui detectable en el producte final a través dels mètodes d’anàlisis fixades per l’article 120 g del Reglament (CE) núm. 1234/2007. Els criteris utilitzats per l’OIV fixen en 0,25 mg/l el límit de detecció dels mètodes Elisa aplicables en aquest àmbit. 

En l’etiquetatge es poden utilitzar les mencions següents: 

a) en el cas dels sulfits: “sulfits” o “anhídrid sulfurós”. 

b) en el cas de la llet i dels productes a base de llet: “llet”, “productes lactis”, “caseïna làctia” o “proteïna làctica”. 

c) en el cas de l’ou i dels productes a base d’ou: “ou”, “proteïna d’ou”, “producte de l’ou”, “lisozima d’ou” o “ovoalbúmina”. 

Es poden completar aquestes mencions amb l’ús d’algun pictograma que estableix la normativa. 

Reglament d’execució (UE) 579/2012 de la Comissió, de 29 de juny de 2012, que modifica el Reglament (CE) 607/2009, pel qual s’estableixen determinades disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 479/2008 del Consell, pel que fa a les denominacions d’origen i les indicacions geogràfiques protegides, els termes tradicionals, l’etiquetatge i la presentació de determinats productes vitivinícoles, que afecta la indicació d’ingredients en alguns productes vitivinícoles, que preveu l’article 6, apartat 3 bis, de la Directiva 2000/13/CE.

Informació sobre l’absència o la presència reduïda de gluten

La informació sobre l’absència o la presència reduïda de gluten en els aliments ha de ser la següent: 

Sense gluten

La declaració «sense gluten» només es pot utilitzar quan els aliments, tal com es venen al consumidor final, no continguin més de 20 mg/kg de gluten.

Molt baix en gluten

La declaració «molt baix en gluten» només es pot utilitzar quan aliments que consisteixin en blat, sègol, ordi, civada o les seves varietats híbrides, o que continguin un o més ingredients fets a partir d'aquests cereals, que s'hagin processat específicament per reduir el contingut de gluten, no continguin més de 100 mg/kg de gluten en l'aliment tal com es ven al consumidor final.

Aquesta informació pot anar acompanyada de les declaracions «adequat per a les persones amb intolerància al gluten» o «adequat per a celíacs». Igualment, si l'aliment està específicament elaborat, preparat i/o processat per reduir el contingut de gluten d'un o diversos ingredients que contenen gluten, o  per substituir els ingredients que contenen gluten per altres ingredients exempts de gluten de forma natural, la informació alimentària pot anar acompanyada de les declaracions «elaborat específicament per a persones amb intolerància al gluten» o «elaborat específicament per a celíacs». (Reglament d’execució (UE) núm. 828/2014 de la Comissió, de 30 juliol 2014, relatiu als requisits per a la transmissió d’informació als consumidors sobre l’absència o la presència reduïda de gluten en els aliments).

Més informació

Informació sobre les mencions “sense lactosa” i “baix contingut en lactosa”

Actualment no hi ha normes harmonitzades a nivell de la Unió sobre etiquetatge i composició per les quals es indiqui l'absència o la presència reduïda de lactosa en els aliments. 

Fins que no s'adoptin normes harmonitzades a la Unió Europea, l’AECOSAN ha publicat unes orientacions -no vinculants- sobre nivells de lactosa en els productes comercialitzats a Espanya, per a l’ús de mencions que indiquin l'absència o presència reduïda de lactosa en els aliments en virtut del Reglament (UE) núm. 1169/2011, tenint en compte el dictamen científic de l'EFSA, de 10 de setembre de 2010, sobre els continguts màxims de lactosa en la intolerància a la lactosa i la galactosèmia. 

Les mencions proposades són: 

Productes alimentaris "Sense Lactosa"

són aquells que acreditin absència de lactosa seguint les analítiques més sensibles a l'estat actual de la ciència. És a dir, inferior al 0,01% de lactosa.

 

Productes alimentaris "Baix contingut en lactosa"

són aquells amb continguts en lactosa residual mesurable i que se situen generalment per sota de l'1%.

Data d'actualització:  25.08.2016