L'etiquetatge

La informació alimentària és la informació relativa a un aliment i posada a disposició del consumidor final per mitjà d'una etiqueta, un altre material d'acompanyament, o qualsevol altre mitjà, incloent eines tecnològiques modernes o la comunicació verbal. 

Es considera etiquetatge totes les mencions, indicacions, marques de fàbrica o comercials, dibuixos o signes relacionats amb un producte alimentari que figurin en qualsevol envàs, document, rètol, etiqueta, faixa o collaret que acompanyen un producte alimentari o s’hi refereixin.

L’etiquetatge és el principal mitjà de comunicació entre els productors i el consumidor, i ens permet conèixer l’aliment, el seu origen, la seva manera de conservació, els ingredients que el componen o els nutrients que aporten a la nostra dieta.

L’etiquetatge dels aliments:

  • És una eina imprescindible per tenir una alimentació saludable i responsable.
  • Ens ajuda a prendre decisions que s’adaptin a les necessitats i preferències individuals.
  • Ens informa sobre substàncies que causen al·lèrgies o intoleràncies.
  • Ens ajuda a comprar productes i a triar les alternatives més adequades.

Per tant, per tenir una dieta saludable i realitzar compres segures, hem de fixar-nos en l’etiquetatge dels aliments a l’hora de comprar-los o consumir-los. En ell està la clau per saber el que mengem.

En els aliments envasats la informació alimentària ha d'anar a l'etiqueta. S'entén per etiqueta els rètols, marques comercials o de fàbrica, signes, dibuixos o altres descripcions, escrits, impresos, estergits, marcats, gravats o estampats en un embalatge o envàs alimentari, o que acompanyi el mateix.

El Reglament 1169/2011 regula la informació alimentària facilitada al consumidor i ens assegura comprendre de forma senzilla i clara tota la informació relativa als aliments que consumim. Té com a finalitat protegir la salut dels consumidors i garantir el seu dret a la informació per així poder prendre decisions conseqüents i responsables.

Les normes sobre informació alimentària poden variar en funció del producte, la manera de venda o la forma de presentació; per això, és important conèixer-ne les diferències. Podem classificar els aliments en:

  • Aliments envasats: són els aliments que s’envasen abans de la venda, de manera que no se’n pugui modificar el contingut sense obrir l’envàs; per exemple, iogurts, caixes de cereals, ampolles o cartrons de llet. (Reglament 1169/2011)
  • Aliments no envasats: són els aliments que es presenten sense envasar o són subministrats per establiments que serveixen menjars (bars, restaurants, menjadors...), els que se subministren a altres establiments (residències d’avis, hospitals, col·legis...), els aliments que es venen a pes o a granel (llegums, hortalisses...), els productes que s’envasen a petició del consumidor (embotits, peixos...) o que són envasats pels titulars del comerç al detall per a la venda immediata en l’establiment o establiments de què en són propietaris.  (Reial Decret 126/2015).

Determinats sectors alimentaris tenen, a més, normatives que regulen aspectes específics també relatius a l’etiquetatge. Així doncs, segons del producte de que es tracti a part del Reglament d'informació alimentària al consumidor (Reglament 1169/2011) s'ha de comprovar si existeix normativa específica per a l’etiquetatge de qualsevol producte alimentari.

 

Data d'actualització:  24.08.2017