• Imprimeix

Tipus de materials

Els grups de materials i objectes, previstos en el Reglament (CE) núm. 1935/2004, pels quals es poden establir mesures específiques són els següents:

Materials i objectes actius i intel·ligents

Els materials i objectes actius, estan destinats a prolongar la vida útil o a mantenir l’estat de l’aliment envasat. Estan dissenyats per incorporar intencionadament components que han d’alliberar substàncies en els aliments o a l’entorn o han d’absorbir substàncies presents en els aliments o en l’entorn.

Els materials i objectes intel·ligents són aquells que controlen l’estat dels aliments envasats o del seu entorn.

Adhesius

Els adhesius cobreixen diversos tipus de productes de diferents composicions químiques.

S’utilitza una varietat de matèries primeres naturals i sintètiques per formular el sistema adhesiu per a cada aplicació. Estan constituïts per mescles de polímers, resines, ceres, material de rebliment i estabilitzadors. Els adhesius poden ser de fusió en calent (termoplàstics fosos que s’enganxen quan s’escalfen), sensibles a la pressió, de reacció química o basats en dissolvent: polímer (cautxú/plàstic) en una solució que s’enganxa per l’evaporació de la solució.

Ceràmica

Les ceràmiques es fabriquen a partir d’una mescla de materials inorgànics no metàl·lics amb una proporció generalment elevada d’argila o silicat, al qual ocasionalment s’afegeixen petites quantitats de materials orgànics. Poden tenir una estructura cristal·lina o parcialment cristal·lina o amorfa. Es poden vitrificar, esmaltar o decorar.

Suro

Cautxú

El cautxú abasta una gamma de materials d’alta elasticitat que es deforma substancialment sota tensió. Recupera l’estat original quan se n’elimina la tensió.

Vidre

Resines d’intercanvi iònic

Metalls i aliatges

Els metalls són materials sòlids caracteritzats per les seves propietats químiques i físiques, els quals es caracteritzen per l’alta reflectivitat (brillantor metàl·lica), l’alta conductivitat elèctrica i tèrmica, resistència i ductilitat.

Les aleacions metàl·liques es componen de dos elements metàl·lics o més.

Paper i cartró

El paper i el cartró es fabriquen a partir de fibres naturals a base de cel·lulosa, a partir de material de fibra blanquejada i sense blanquejar, i formen una làmina d’estructura tridimensional. La qualitat depèn de les matèries primeres (fibres verges o recuperades/reciclades) i del procés de fabricació.

Plàstics

Els materials plàstics són aquells que estan constituïts exclusivament per matèries plàstiques o consisteixen en diverses capes plàstiques unides. Poden estar impresos o recoberts amb un revestiment i poden formar part de materials i compostos multicapa multimaterial, incloent-hi les juntes de tapes o tancaments. En la fabricació, únicament es poden utilitzar les substàncies autoritzades (annex I del Reglament 10/2011).

Els materials i objectes plàstics no han de cedir els constituents als aliments en quantitats superiors a les establertes. Un mecanisme important per garantir la seguretat dels materials plàstics és l'ús de límits de migració, límits de migració específica, per a determinades substàncies, i límits de migració global, així com els assaigs de migració per demostrar la conformitat del material. Els límits de migració especifiquen la quantitat màxima permesa de substàncies que poden migrar als aliments. La migració total de substàncies des d'un plàstic cap a un aliment no pot superar els 60 mg/kg d'aliment.

En les fases de comercialització, excepte en la venda al detall, els materials plàstics han d'anar acompanyats d'una declaració de conformitat. A més, els operadors econòmics hauran de disposar de documentació apropiada que demostri que aquests productes són conformes.

Els plàstics reciclats estan fets de plàstics postconsum o deixalles de producció. Els tipus de material de plàstic que es reciclen per a l’ús en materials en contacte amb aliments són: poli(tereftalat d'etilè) o PET i en algunes aplicacions polietilè d’alta densitat (HDPE) i polipropilè (PP).

Tintes d'impressió

Les tintes d’impressió són barreges de colorants, aglutinants, plastificants, dissolvents, secants i altres additius que utilitzen mecanismes d’assecatge reactius o no reactius. S’apliquen a la superfície de contacte no alimentària de qualsevol material que entra en contacte amb els aliments (plàstic, paper, cartró, vidre, metall o tèxtil), i en el seu estat acabat són fines pel·lícules de tinta d’impressió seca o endurida.

Es poden utilitzar colorants i pigments. Els colorants són substàncies acolorides solubles en vehicles que són capaços d’acolorir substrats. Els pigments són partícules acolorides, incolores o fluorescents, que generalment són insolubles en el medi en el qual es dispersen. Imparteixen colors més forts que donen una millor cobertura que els tints. Els pigments poden ser orgànics (tipus azoic) o inorgànics.

Cel·lulosa regenerada

Les pel·lícules de cel·lulosa regenerada o cel·lofana són un full prim obtingut a partir d’una pasta dissolta de fusta o cotó que s’extrudeix per formar una pel·lícula. Les pel·lícules de cel·lulosa regenerada es poden revestir per un costat o per tots dos.

Silicones

Les silicones constitueixen un grup de substàncies químiques polimèriques que contenen polisiloxans, que es caracteritzen per enllaços Si-O-Si i Si-C.

Productes tèxtils

Vernissos i revestiments

Ceres

Fusta

Data d'actualització:  25.08.2016