• Imprimeix

Legislació

Normativa comunitària

 • Directiva 2001/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de març de 2001, sobre l’alliberament intencional al medi ambient d’organismes modificats genèticament, per la qual es deroga la Directiva 90/220/CEE del Consell (DOCE L nú 106, de 17.04.2001).

Modificada per:

Directiva 2008/27/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març de 2008, que modifica la Directiva 2001/18/CE, sobre l’alliberament intencional en el medi ambient d’organismes modificats genèticament (DOUE L núm. 81, de 20.03.2008).

Directiva (UE) 2015/412 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2015, per la qual es modifica la Directiva 2001/18/CE respecte a la possibilitat que els estats membres restringeixin o prohibeixin el cultiu d'organismes modificats genèticament (OMG) al seu territori (DO L 68, de 13.03.2015).

 • Reglament (CE) núm. 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2003, sobre aliments i pinsos modificats genèticament (DOUE L núm. 268, de 18.10.2003).
 • Reglament (CE) núm. 1830/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2003, relatiu a la traçabilitat i l’etiquetatge d’organismes modificats genèticament i a la traçabilitat dels aliments i pinsos produïts a partir d’aquests, pel qual es modifica la Directiva 2001/18/CE (DOUE L núm. 268, de 18.12003).
 • Directiva 2009/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de maig de 2009, relativa a la utilització confinada de microorganismes modificats genèticament (DOUE L núm. 125, de 25.5.2009).
 • Reglament (CE) núm. 641/2004 de la Comissió, de 6 d’abril de 2004, sobre les normes de desenvolupament del Reglament (CE) núm. 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a la sollicitud d’autorització de nous aliments i pinsos modificats genèticament, la notificació de productes existents i la presència accidental o tècnicament inevitable de material modificat genèticament l’avaluació de risc del qual hagi estat favorable (DOUE L núm. 102, de 07.04.2004).
 • Reglament (CE) núm. 65/2004 de la Comissió, de 14 de gener de 2004, pel qual s’estableix un sistema de creació i assignació d’identificadors únics als organismes modificats genèticament (DOUE L núm. 10, de 16.01.2004).
 • Recomanació 2004/787/CE de la Comissió, de 4 d’octubre de 2004, relativa a les directrius tècniques de mostreig i detecció d’organismes modificats genèticament i de material produït a partir d’organismes modificats genèticament, com a productes o incorporats a productes en el marc del Reglament (CE) núm. 1830/2003 (DOUE L núm. 348, de 11.2004).
 • Reglament (CE) núm. 1981/2006 de la Comissió, de 22 de desembre de 2006, sobre les normes de desenvolupament de l’article 32 del Reglament (CE) núm. 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al laboratori comunitari de referència per als organismes modificats genèticament (DOUE L núm. 368, de 23.12.2006).
 • Recomanació (2010/C 200/01) de la Comissió, de 13 de juliol de 2010, sobre directrius per al desenvolupament de mesures nacionals de coexistència destinades a evitar la presència accidental d’OMG en cultius convencionals i ecològics cultius modificats genèticament. (DOUE C 200, de 07.2010).
 • Reglament (UE) núm. 619/2011 de la Comissió, de 24 de juny de 2011, que estableix i harmonitza a la Unió Europea els mètodes de mostreig i anàlisi per al control oficial dels pinsos en relació amb la presència de material modificat genèticament que està pendent del procediment d’autorització o de què n’ha caducat l’autorització (DOUE L núm. 166, de 25.06.2011).
 • Reglament d’execució (UE) núm. 503/2013 de la Comissió, de 3 d’abril de 2013, relatiu a les sollicituds d’autorització d’aliments i pinsos modificats genèticament, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell i pel qual es modifiquen el Reglament (CE) núm. 641/2004 i el Reglament (CE) núm. 1981/2006 (DOUE L 157 de 08.06.2013).
GMO legislation

DG SANTE. Commission European

Normativa estatal

Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats genèticament (BOE núm. 100, de 26.04.2003). Correcció d’errors del Reial decret 178/2004 (BOE núm. 42 de 18.02.2004).

Aquesta Llei transposa les dues directives europees, de manera que estableix el règim jurídic de les actuacions d’utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’OMG a l’Estat espanyol, i regula les competències que corresponen a l’Administració general de l’Estat i a les administracions de les comunitats autònomes.

Desenvolupada pel:

 • Reial decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general per al desplegament i l’execució de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats genèticament (BOE núm. 27, de 31.01.2004).
 • Reial decret 191/2013, de 15 de març, pel qual es modifica el Reial decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general per al desplegament i l’execució de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’organismes modificats genèticament (BOE núm. 75, de 28.03.2013).
 • Reial decret 364/2017, de 17 d'abril, pel qual es modifica el Reglament general per al desenvolupament i l’execució de la Llei 9/2003, de 25 d'abril, per la qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d'organismes modificats genèticament, aprovat mitjançant el Reial decret 178/2004, de 30 de gener.

Normativa catalana

Decret 62/2015, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen mesures per a l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria dels organismes modificats genèticament. (DOGC núm. 6862, de 30.04.2015)

Data d'actualització:  25.08.2016